Obchodní podmínky

1.

Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) podnikatele:

firma

(dále jen "Prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi  Prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je prodej dřevníků, přístřešků a zásobníků na dřevo prostřednictvím webových stránek.

 

Prodávající za účelem své obchodní činnosti provozuje webové stránky www.drevnikhenry.cz

 

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


1.4. Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem,
  • osoba definovaná v § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.

Uzavření kupní smlouvy

 

2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou nabízeny Prodávajícím a než je uzavřena konkrétní kupní smlouva s Kupujícím.

 

2.2. Kupující, resp. osoba uzavírající kupní smlouvu, prohlašuje, že veškeré údaje týkající se Kupujícího jsou v Kupní smlouvě uvedeny řádně a pravdivě. Pro případ porušení této povinnosti je sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč. Nárok Prodávajícího na náhradu škody není touto smluvní pokutou nijak dotčen.

 

2.3. Kupující  koupí zboží akceptuje následující platební podmínky:

 

2.4. Platba předem bezhotovostně na účet prodávajícího převodem nebo pomocí QR kódu (platí pouze u tuzemských plateb) 

 

2.5. Platba na dobírku při převzetí zboží

 

3.

Odpovědnost za vady, záruka a vyřízení reklamace

 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

3.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a popisované vlastnosti smlovou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na základě  prováděné reklamy očekávané, popřípadně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství nebo hmotnosti.

 

3.3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď opravou věci nebo její výměnou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  To neplatí, jestliže Kupující před převzetím věci o Rozporu s Kupní smouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou způsobil.

 

3.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající  za vady, které se projeví jako Rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

 

3.5. Není-li sjednáno jinak, je záruční doba – tedy doba  odpovědnosti Prodávajícího za vady věci 24 měsíců.

 

3.6. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

 

3.7. Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace.

3.8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady) a byly vynaloženy skutečně a účelně. Právo na úhradu nutných nákladů je Kupující povinen uplatnit nejdélo do 30 dnů od vyřízení reklamace. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených k tomuto odstoupení.

 

 

4.

Vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy

 

4.1. Aby důvodné odstoupení od kupní smlouvy bylo platné, je Kupující povinen zaslat zboží úplné s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

4.2. Odstoupení od smlouvy a zboží je Kupující povinen zaslat na adresu prodávajícího.

 

4.3. V případě důvodného odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu aktuální kupní cenu vráceného zboží dle stavu zboží nejpozději do 30ti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy a od vrácení zboží. Prodávající má právo před vyřízením reklamace zboží odstoupením od kupní smlouvy stav a vlastnosti zboží zhodnotit.

5.

Závěrečná ustanovení

 

5.1. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 

5.2. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

5.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

 

5.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

5.5. Prodávající může znění OP může měnit či doplňovat.

 

5.6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je BDC Global s.r.o., IČO: 24210587, se sídlem V Zápolí 1251/23, Praha 4, 141 00, telefon: +420 774 560 167, e-mail: info@drevnikhenry.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

V Praze dne 23.5.2018